Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

a kolorkarrier.hu állásportálon végzett adatkezelésekről

I.    Az adatkezelés folyamata, tájékoztató célja

A kolorkarrier.hu állásportál működtetésének célja, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata, Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat cégei, intézményei által meghirdetett álláshelyek egy fórumon elérhetővé váljanak, ezzel lehetőséget teremtve a munkaerőpiacon aktívan kereső munkavállalóknak arra, hogy új állásajánlatokra találjanak, ezekre az állásokra pályázzanak, támogatva őket abban, hogy sikeresen építsék jövőbeli karrierjüket.

A www.kolorkarrier.hu weboldalon, továbbá a KolorApp (a továbbiakban: Kolorkarrier rendszer) Kazincbarcika Város Önkormányzatának hivatalos mobil alkalmazásának KolorCity menüpontjában található KolorKarrier alponton keresztül konkrét álláspályázatra jelentkezhet az oldalon pályázó személy, vagy amennyiben nem konkrét álláspályázatra kíván jelentkezni, a toborzási adatbázisba is kérheti pályázati anyaga rögzítését. Ez utóbbi esetben az állást hirdető intézmények hozzáférnek a nyilvántartásban rögzített pályázó benyújtott pályázati dokumentációjához, és üres álláshelyek kapcsán megkeresik a pályázót közvetlenül állásajánlataikkal.

Kolorkarrier rendszer szolgáltatásait bármely módon igénybe vevő természetes személyek (álláskeresők, munkavállalók, felhasználók, oldallátogatók stb., a továbbiakban: Érintettek) az egyes álláshelyekre kattintva rögzíthetik adataikat, küldhetik el a hirdető intézményeknek önéletrajzukat, motivációs levelüket. A jelentkezés során kérhetik a toborzási adatbázisba történő felvételüket is. 

Pályázati anyag beküldését követően az Érintettek email címére Kolorkarrier rendszer visszaigazolást küld a jelentkezésről, egyúttal a pályázati anyagot és a jelentkezést az Adatkezelők részére elérhetővé/ letölthetővé teszi a felületen. Amennyiben Érintett hozzájárult a toborzási adatbázisba történő felvételhez, Kolorkarrier rendszer valamennyi Adatkezelő részére elérhetővé teszi pályázati anyagát, ennek hiányában kizárólag az adott pályázatot hirdető részére teszi Kolorkarrier rendszer elérhetővé a rögzített adatokat. Amennyiben az adatkezelésre irányadó, jelen tájékoztató VI. fejezetében meghatározott megőrzési idő lejár, Kolorkarrier rendszer törli a nyilvántartásban az Érintett által megadott személyes adatokat.

A Kolorkarrier rendszer használata során a II. fejezetben meghatározott Adatkezelők személyes adatokat kezelnek, így az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kötelesek az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítésére, többek között kötelesek az Érintettek részére a GDPR 5. cikkében rögzített alapelveknek való megfelelésről gondoskodni, és a 15-22. cikkekben megjelölt érintetti joggyakorlás lehetőségét biztosítani részükre. 

Jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelések kapcsán kezelt személyes adatok az Érintettektől származnak. Ennek megfelelő jelen tájékoztató a GDPR 13. cikke szerinti információkat tartalmazza, biztosítva az Érintettek részére az adatkezelés lényeges körülményeiről való adatok átlátható összefoglalását.

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek a GDPR 4. cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint értelmezendőek.

II.    Adatkezelő(k) adatai

Konkrét álláspályázatra jelentkezés esetén adatkezelőnek a hirdetést közzétevő intézmény (a továbbiakban: Hirdető) minősül, azaz adatkezelőnek az alábbi szervezetek tekintendőek.

Toborzási adatbázis kapcsán az alábbi szervezetek közös adatkezelőként végzik az adatkezelési műveleteket az alábbiakban meghatározott tevékenységek biztosításával:

 • Barcika Projekt Kft. és
 • Barcika Príma Kft. és
 • Barcika Park Nonprofit Kft. és
 • Barcika Art Nonprofit Kft. és
 • Barcika Szolg Kft. és
 • Barcika Kontroll Kft. és
 • Egressy Béni Városi Könyvtár és
 • Kazincbarcikai Összevont Óvodák és
 • Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ:
  o    elérhetőségek: konkrét álláspályázatra jelentkezés kapcsán rögzítettekkel egyezően;
  o    közös adatkezelés kapcsán adatkezelő jogosultságai és kötelezettségei:
      •    nyilvántartott adatok megismerése,
      •    potenciális jelöltek értesítése a jelenleg nyitott, vagy a jövőben megnyíló álláspályázati lehetőségekről, állásajánlatokról,
      •    érintetti joggyakorlási kérelmek továbbítása a Barcika Centrum Kft. felé 3 munkanapon belül,
      •    használatra jogosult felhasználók megjelölése, és naprakészen tartása,
      •    incidenskivizsgáláshoz szükséges valamennyi információ biztosítása a Barcika Centrum Kft. felé 1 munkanapon belül,
      •    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkeresésének 1 munkanapon belüli továbbítása a Barcika Centrum Kft. részére.
 • Kazincbarcika Város Önkormányzata
 • Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
  o    elérhetőségek: konkrét álláspályázatra jelentkezés kapcsán rögzítettekkel egyezően;
  o    közös adatkezelés kapcsán adatkezelő jogosultságai és kötelezettségei:
      •    adatkezelési tájékoztató elkészítése és naprakészen tartása a közös adatkezelésről,
      •    nyilvántartott adatok megismerése,
      •    potenciális jelöltek értesítése a jelenleg nyitott, vagy a jövőben megnyíló álláspályázati lehetőségekről, állásajánlatokról,
      •    érintetti joggyakorlási kérelmek továbbítása a Barcika Centrum Kft. felé 3 munkanapon belül,
      •    használatra jogosult felhasználók megjelölése, és naprakészen tartása,
      •    incidenskivizsgáláshoz szükséges valamennyi információ biztosítása a Barcika Centrum Kft. felé 1 munkanapon belül,
      •    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkeresésének 1 munkanapon belüli továbbítása Barcika Centrum Kft. részére.
 • Barcika Centrum Kft.
  o    elérhetőségek: konkrét álláspályázatra jelentkezés kapcsán rögzítettekkel egyezően;
  o    közös adatkezelés kapcsán adatkezelő jogosultságai és kötelezettségei:
      •    nyilvántartott adatok megismerése,
      •    potenciális jelöltek értesítése a jelenleg nyitott, vagy a jövőben megnyíló álláspályázati lehetőségekről, állásajánlatokról,
      •    érintetti joggyakorlás teljesítése,
      •    incidensek feldolgozása, felderítése, incidens nyilvántartás vezetése, incidensekkel kapcsolatos valamennyi adatkezelői döntés meghozatala,
      •    informatikai rendszer teljeskörű üzemeltetése és fejlesztése,
      •    adatkezelési tájékoztató érintettek részére történő ismertetése (Kolorkarrier rendszeren történő megjelenítéssel),
      •    érintetti jognyilatkozatok tárolása (Kolorkarrier rendszeren történő megjelenítéssel),
      •    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal kapcsolattartás biztosítása,
      •    statisztika készítése (elkészített statisztika a készítést követően személyes adatot nem tartalmaz),
      •    adatkezelés megszűnése esetén nyilvántartott adatok megsemmisítése, érintettek tájékoztatása.

A továbbiakban együttesen: Közös adatkezelők.

Közös adatkezelők Kolorkarrier rendszeren kívüli adatkezelésének menetéről, az egyes adatkezelők által alkalmazott eszközökről, alkalmazott adatfeldolgozókról és általában az egyes adatkezelők által végzett adatkezelés körülményeiről az egyes adatkezelők tudnak tájékoztatást nyújtani az Érintetteknek.

III.    A személyes adatok tervezett kezelésének célja

Konkrét álláspályázatra jelentkezés

Az adatkezelés célja potenciális jelöltek nyilvántartása, interjúk egyeztetése, a pályázati kiírásban megjelölt munkakör betöltésére alkalmas dolgozó kiválasztása, Kolorkarrier rendszerrel kapcsolatos statisztika készítése, pályázat kapcsán kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása, elektronikus visszajelzés a pályázat benyújtásáról, elbírálásáról.

Toborzási adatbázis kapcsán végzett adatkezelés

Az adatkezelés célja a Közös adatkezelőknél elhelyezkedni kívánó potenciális jelöltek nyilvántartása, potenciális jelöltek kiválasztása, potenciális jelöltek értesítése a jelenleg nyitott, vagy a jövőben megnyíló álláspályázati lehetőségekről, állásajánlatokról, Kolorkarrier rendszerrel kapcsolatos statisztika készítése, interjúk egyeztetése, pályázati kiírásban megjelölt munkakör betöltésére alkalmas dolgozó kiválasztása, pályázat kapcsán kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása, elektronikus visszajelzés a pályázat benyújtásáról, elbírálásáról.

IV.    Az adatkezelés jogalapja

Konkrét álláspályázatra jelentkezés és Toborzási adatbázis kapcsán végzett adatkezelés
Mindkét adatkezelés során az adatkezelések jogalapja a felhasználó kifejezett, önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).
Kazincbarcika Város Önkormányzata és Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatala által közzétett álláspályázatok kapcsán a kezelendő adatok körét, és az adatmegőrzési időt jogszabály határozza meg.

V.    Kezelt adatok köre

Konkrét álláspályázatra jelentkezés és Toborzási adatbázis kapcsán végzett adatkezelés

1.    A kezelt adatok köre

Amennyiben Érintett pályázati anyagában a személyes adatok különleges kategóriájába eső adatot is közöl Adatkezelővel, az adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett hozzájárulása, azaz a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja. 

Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A konkrét álláspályázat elbírálása előtt visszavont hozzájárulást úgy kell tekinteni, hogy az Érintett az állásra történő jelentkezését is visszavonta. 

VI.    Az adatkezelés időtartama
Konkrét álláspályázatra jelentkezés

Konkrét álláspályázat esetén általános szabályként az Érintettek adatait Adatkezelő az adott pozíció betöltése, kiválasztott személy próbaidejének sikeres teljesítése időpontjában törli. Ha az Érintett pályázata formailag, vagy tartalmilag nem felel meg a kiírásban foglaltaknak, az adatok már ezen hiányosságok megállapítását követően törlésre kerülnek. Amennyiben az Adatkezelő a jelentkező próbaidejének sikertelensége esetén is inkább a pályáztatási eljárás folytatása mellett dönt, a pályázati anyagokat a pályázati kiválasztási folyamat lebonyolítása után semmisíti meg. Adatkezelők kötelesek a törlésről az adatkezelés befejezését követően gondoskodni. 

Kazincbarcika Város Önkormányzata és Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatala által közzétett álláspályázatok kapcsán az adatmegőrzési időt:

 • köztisztviselői álláshely esetén a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (5) alapján a közszolgálati jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy - közszolgálati jogviszony létesítése és fennállása esetén - a közszolgálati jogviszony megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeli;
 • közalkalmazotti álláshely esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) alapján sikertelen pályázatot meg kell semmisíteni és személyes adatokat törölni kell.

  Toborzási adatbázis kapcsán végzett adatkezelés
  Toborzási nyilvántartásba vételhez való hozzájárulás esetén az egyes állásjelentkezések kapcsán rögzített érintetti adatokat Közös Adatkezelők a felhasználó által elfogadott adatvédelmi nyilatkozattal összhangban a hozzájárulás megadásától számított 2 évig kezelik, azzal, hogy Érintett bármikor kérheti az állaspályázata(i) kapcsán rendelkezésre bocsátott adatainak (regisztrációjának) törlését. Az adatkezelés megszűnik a regisztráció törlésével. Amennyiben Érintett a megőrzési időn belül új regisztrációs kérelmet nyújt be, korábban kezelt adatai felülírásra kerülnek, és a megőrzési idő újabb 2 évvel meghosszabbításra kerül. A hirdetők mindaddig jogosultak az egyes hirdetésekkel összefüggésben a felhasználó adatainak megtekintésére, ameddig a hirdetés a rendszerben törlésre nem kerül (hozzájárulás rögzítésétől számított 2 év végéig), vagy a felhasználó a regisztrációjának törlését nem kéri.

VII.    A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Konkrét álláspályázatra jelentkezés 

Adatkezelők szervezetén belül az adatkezeléssel érintett személyes adatokhoz kizárólag az adott folyamatban közreműködő azon foglalkoztatottak férnek hozzá, akiket az adatkezelés vonatkozásában titoktartási kötelezettség terhel.
Adatkezelők részére a Barcika Centrum Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1., adószám: 23727153-2-05) adatfeldolgozóként végzi a Kolorkarrier rendszer informatikai üzemeltetésével, alkalmazásgazdai feladatokkal, továbbá a Kolorkarrier rendszer használatával kapcsolatos statisztika készítési adatkezelési műveleteket.

Toborzási adatbázis kapcsán végzett adatkezelés
Közös adatkezelők szervezetén belül az adatkezeléssel érintett személyes adatokhoz kizárólag az adott folyamatban közreműködő azon foglalkoztatottak férnek hozzá, akiket az adatkezelés vonatkozásában titoktartási kötelezettség terhel.

VIII.    A felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos információs önrendelkezési jogai és jogorvoslati lehetőségei

Joggyakorlással kapcsolatos információk

Adatkezelőknek az Érintettek joggyakorlással kapcsolatos kérelmek teljesítését a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül kell biztosítania (feltéve, ha a határidő meghosszabbítására a GDPR-ban rögzített esetekben nem kerül sor, ilyen esetekben Adatkezelő 1 hónapon belül tájékoztatja a hosszabbítás okáról az Érintettet). Adatkezelők kizárólag akkor kötelesek a kérelemben foglaltakat teljesíteni, ha Érintett a kérelem alapján egyértelműen beazonosítható, és a kézbesítési eljárás során az Érintett azonosítása egyértelműen biztosítható.

Érintett kérelme esetén Adatkezelőnek az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel a kérelem teljesítése kapcsán, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása, az ésszerű költség igazolása Adatkezelőt terheli.

Konkrét álláspályázatra jelentkezés 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása kapcsán az Érintettek az egyes Adatkezelőkhöz fordulhatnak II. fejezetben meghatározottak szerinti elérhetőségeken.

Toborzási adatbázis kapcsán végzett adatkezelés

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása kapcsán az Érintettek a Barcika Centrum Kft.-hez fordulhatnak az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

A felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos információs önrendelkezési jogai

Hozzáféréshez való jog

A GDPR 15. cikke alapján biztosítandó érintetti jog alapján az Érintett tájékoztatást, visszajelzést kérhet az Adatkezelőtől személyes adatainak kezelési feltételeiről, körülményeiről, kiemelten:

 • az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések céljáról, jogalapjáról,
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések vonatkozásában az adatok tárolására kitűzött időtartamról, illetve a megőrzési idő meghatározásának szempontrendszeréről,
 • érintetti joggyakorlási lehetőségeiről, jogorvoslati lehetőségekről,
 • arról a körülményről, hogy automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez-e az adatkezelő a személyes adatokkal, ha igen, ennek mik a körülményei.

Hozzáférési joguk gyakorlásának keretében – a GDPR 15. cikk (3) bekezdése alapján – az Érintettek egy alkalommal díjmentesen kérhetik az Adatkezelőtől a róluk kezelt személyes adatok elektronikus másolatát.

Helyesbítéshez való jog 

A GDPR 16. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a kezelésében lévő, pontatlan személyes adatokat, továbbá kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

Törléshez való jog

A GDPR 17. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy a hozzáférés visszavonása, az adatok jogellenes kezelése, az Adatkezelő Uniós, vagy tagállami jogból eredő törlési kötelezettsége fennállása, vagy az adatkezelés cél megszűnése esetén az Adatkezelőtől adatai törlését kérje.

Amennyiben Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását visszavonja, Adatkezelő köteles Kolorkarrier rendszerben -adott adatkezeléshez kapcsolatosan rögzített kezelt adatait törölni.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

Adatkezelők jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési tevékenységek során nem végeznek joghatással járó, vagy az érintetteket hasonlóképpen jelentős mértékben érintő automatizált döntéshozatalt, vagy profilalkotást.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1363 Budapest, Pf.: 9.
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 
Tel.: 06 1/391-1400

Az adatkezelővel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg, vagy Adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken (Miskolci Törvényszék)
 

Amennyiben Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha Adatkezelő a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a felhasználó személyiségi jogát megsérti, a felhasználó az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően javasoljuk, hogy forduljanak bizalommal az Adatkezelőhöz!